Wrz 05

Plan dla klas pierwszych na poniedziałek 07-09-2020

1tl 1tpi 1trt2020-09-07

Sie 31

Spotkania z uczniami i rodzicami

rodzice

uczniowie

Sie 31

Spotkania z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami

W związku z sytuacją epidemiczną nie odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szklonego.

 

1 września odbywają się spotkania tylko uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami według harmonogramu: 

 

1TPI (technik informatyk/technik programista) 9.00

1TL (technik logistyk) 10.00

1TRT (technik reklamy/technik organizacji turystyki) 11.00

 

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się 2 września według harmonogramu:

 

1TRT (technik reklamy/technik organizacji turystyki) 17.30

1TPI (technik informatyk/technik programista) 18.00

1TL (technik logistyk) 18.30

 

Spotkania z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami rozpoczynają się na sali gimnastycznej.

 

Terminy spotkań wychowawców z uczniami klas starszych oraz ich rodzicami

zostaną podane 1 września 2020 r.

 

W związku z pracami remontowymi na terenie szkoły, zarządzeniem dyrektora ustala się

dni wolne od zajęć dydaktycznych na: 2, 3 i 4 września 2020 r. 

 

Tym samym zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 7 września 2020 r.

Sie 31

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z pracami remontowymi, zarządzeniem dyrektora szkoły dni 2, 3 i 4 września 2020 r. ustala się dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W dniach tych mogą się odbyć spotkania uczniów i rodziców z wychowawcami.

Sie 26

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września. W związku z sytuacją epidemiczną nie odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września odbędą się spotkania wychowawców i dyrektora szkoły z uczniami klas pierwszych według harmonogramu:

1TPI (technik informatyk/technik programista) 9.00

1TL (technik logistyk) 10.00

1TRT (technik reklamy/technik organizacji turystyki) 11.00

Spotkania odbędą się na sali gimnastycznej z wejściem od ul. Marii Curie – Skłodowskiej. Obowiązują maseczki i dezynfekcja dłoni przed wejściem. Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkoły zostaną podane w następnych komunikatach.

Sie 19

Egzaminy poprawkowe 2019/2020 (to nie matura)

egzaminy

Maj 28

MATURA 2020

INFOMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO EGZAMINU MATURALNEGO 2020

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

·  Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

·  31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.

·  12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

W 2020 r. losowanie numerów stolików na części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

 

W dniu 8 i 9 czerwca osoby przystępują do egzaminu maturalnego w kolejności alfabetycznej według ustalonej kolejności i wchodzą na teren szkoły od strony ulicy Skłodowskiej :

Klasa 4 TI   – od godziny 800do 830 wejście w budynku na salę sportową

Klasa 4 TR – od godziny 800do 830 wejście od dziedzińca  na salę sportową

Klasa 4 TMI- od godziny 830do 850 wejście w budynku na salę sportową

Klasa 3 LD i absolwenci – od godziny 830do 850 wejście od dziedzińca  na salę sportową

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 1. W 2020 r. losowanie numerów stolików na części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub

po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ

i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie

co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
 4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
 1. o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 2. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 3. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
 4. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 5. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

 

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej
 2. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, o ustalonej godzinie, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu ( sala 2C)

Lut 20

AleWalentynki

 "Fotobudka", popcorn, poczta walentynkowa, słodkości, to atrakcje, jakie zorganizował Samorząd Szkolny dla społeczności szkolnej z okazji Walentynek. Piątek 14.02 br. upłynął w naszej szkole w radosnych nastrojach. Serdeczne podziękowania dla członków Samorządu, dziewczyn z kl. II TL za przygotowanie imprezy. Bardzo dziękujemy naszej absolwentce Klaudii Goss za wypożyczenie rekwizytów do "fotobudki".

 

AleWalentynki

[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00617.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00623.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00625.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00626.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00628.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00631.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00634.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00637.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00638.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00639.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00642.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00646.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00648.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00653.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00656.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00659.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00661.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00664.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00670.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00671.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00681.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00683.jpg]00

Lut 19

KONKURS!

plakat

Regulamin konkursu: regulamin

Załączniki: zalaczniki

Lut 13

EGZAMIN ZAWODOWY – DEKLARACJE!

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa 22 lutego 2020 r. dla podstawy programowej 2012.

Starsze posty «