Maj 28

MATURA 2020

INFOMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO EGZAMINU MATURALNEGO 2020

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

·  Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

·  31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.

·  12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

W 2020 r. losowanie numerów stolików na części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

 

W dniu 8 i 9 czerwca osoby przystępują do egzaminu maturalnego w kolejności alfabetycznej według ustalonej kolejności i wchodzą na teren szkoły od strony ulicy Skłodowskiej :

Klasa 4 TI   – od godziny 800do 830 wejście w budynku na salę sportową

Klasa 4 TR – od godziny 800do 830 wejście od dziedzińca  na salę sportową

Klasa 4 TMI- od godziny 830do 850 wejście w budynku na salę sportową

Klasa 3 LD i absolwenci – od godziny 830do 850 wejście od dziedzińca  na salę sportową

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 1. W 2020 r. losowanie numerów stolików na części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub

po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ

i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie

co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
 4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
 1. o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 2. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 3. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
 4. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 5. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

 

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej
 2. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, o ustalonej godzinie, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu ( sala 2C)

Lut 20

AleWalentynki

 "Fotobudka", popcorn, poczta walentynkowa, słodkości, to atrakcje, jakie zorganizował Samorząd Szkolny dla społeczności szkolnej z okazji Walentynek. Piątek 14.02 br. upłynął w naszej szkole w radosnych nastrojach. Serdeczne podziękowania dla członków Samorządu, dziewczyn z kl. II TL za przygotowanie imprezy. Bardzo dziękujemy naszej absolwentce Klaudii Goss za wypożyczenie rekwizytów do "fotobudki".

 

AleWalentynki

[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00617.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00623.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00625.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00626.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00628.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00631.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00634.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00637.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00638.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00639.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00642.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00646.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00648.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00653.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00656.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00659.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00661.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00664.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00670.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00671.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00681.jpg]00
[img src=http://www.alestaszic.edu.pl/staszicszkolainformatyki/wp-content/flagallery/alewalentynki/thumbs/thumbs_dsc00683.jpg]00

Lut 19

KONKURS!

plakat

Regulamin konkursu: regulamin

Załączniki: zalaczniki

Lut 13

EGZAMIN ZAWODOWY – DEKLARACJE!

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa 22 lutego 2020 r. dla podstawy programowej 2012.

Gru 21

PODSUMOWANIE AKCJI „SZLACHETNA PACZKA”

Finał "Szlachetnej Paczki" w naszej szkole nastąpił 6.12 br. Dostarczyliśmy do magazynu 13 paczek. Udało nam się spełnić wszystkie potrzeby rodziny, które były umieszczone w wykazie. Zebraliśmy 1040,00 zł na węgiel. Zakupiliśmy obuwie, kurtkę, koc, kołdrę, poduszki, prześcieradło, 2 pary spodni, 2 bluzy, łańcuszek, dwa krzyżyki. Otrzymaliśmy 1 łańcuszek, nowe radio, nową pościel, nowe ręczniki, odzież używaną, używaną pościel. Młodzież przyniosła duże ilości artykułów spożywczych i środków czystości.

W imieniu dyrektora szkoły i swoim serdecznie dziękuję młodzieży, rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom szkoły za życzliwość i pomoc. Od wolontariusza Szlachetnej  Paczki wiemy, że Rodzina nie ukrywała wzruszenia, rozpakowując kolejne pudełka.

78646511_454092955251637_6653968406766682112_n

Gru 19

Zebrania z rodzicami styczeń 2020

Zebrania z rodzicami styczeń 2020

 

KLASA

DATA

GODZINA

SALA

1TI4

09.01.2020 r.

17.00

19

1TI5

09.01.2020 r.

17.00

14

1TL4

09.01.2020 r.

17.00

1C

1TL5

09.01.2020 r.

16.00

18

1TRE4

07.01.2020 r.

17.15

19

1TRT5

09.01.2020 r.

17.00

4B

1TP4

09.01.2020 r.

17.00

22

1PM5

09.01.2020 r.

17.30

18

2TI

09.01.2020 r.

17.00

18

2TL

09.01.2020 r.

17.00

1B

2TRT

08.01.2020 r.

17.30

10

2TM

09.01.2020 r.

17.00

3C

3TI

09.01.2020 r.

17.00

10

3TR

09.01.2020 r.

17.00

16

3TMT

09.01.2020 r.

17.15

23

4TI

09.01.2020 r.

17.00

12

4TR

09.01.2020 r.

17.00

3B

4TMI

09.01.2020 r.

17.00

2B

 

Gru 09

Wolontariusze na Andrzejkach

28 listopada 2019 r. nasi uczniowie brali udział w imprezie andrzejkowej osób niepełnosprawnych organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie koło Aleksandrów Łodzkim. Zadaniem naszych Wolontariuszy było zorganizowanie wróżb andrzejkowych. Serdeczne podziękowania dla: Weroniki Jakóbik, Wiktorii Anteczek, Klaudii Sowińskiej, Klaudiusza Eljasika, Marcina Wojtyniaka, Pawła Zdziechowicza. Organizatorom, a szczególnie Panu Rafałowi Iwańskiemu dziękujemy za zaproszenie i wspólną zabawę.

69561587_3164340263583408_5390795619952492544_n 73321708_2413783208939905_3027549234661425152_n 77176555_757026564763183_1106428981843853312_n-1 78159562_989731724742313_4267322799128838144_n

Gru 09

NOWY PROJEKT ERASMUS+ „PRAKTYKI W IRLANDII I PORTUGALII” (na lata 2020-2022)

Wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie:

„PRAKTYKI W IRLANDII I PORTUGALII” prosimy o pobranie i elektroniczne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: formularz_2020

Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy wydrukować, podpisać i dostarczyć do SEKRETARIATU SZKOŁY do 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek).

Lis 20

II miejsce w X Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty w Głownie

16 listopada 2019 roku w Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Głownie odbył się X Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty. Jak co roku nie zabrakło na nim reprezentacji kobiet z Aleksandrowa Łódzkiego. Tym razem panie wywalczyły wysokie II miejsce. Naszą szkołę reprezentowała pani Ewa Sobanty– kapitan zespołu, która otrzymała nagrodę najlepszej zawodniczki turnieju Z rąk pana Antoniego Smolarka- laureata Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego- pani Ewa Sobanty otrzymała również indywidualną nagrodę Fair Play.


Klasyfikacja kobiet:
I miejsce drużyna z Rawy Mazowieckiej
II miejsce drużyna z Aleksandrowa Łódzkiego
III miejsce drużyna Tomaszowa Mazowieckiego

Podczas zakończenia 10. edycji turnieju Prezes Oddziału ZNP pani Marzena Kowalska przedstawiła wiele danych statystycznych, podsumowujących dotychczasowe turnieje. Wg nich wynika, że aleksandrowska reprezentacja kobiet, biorąc udział w dziewięciu turniejach:

 • 5- krotnie zdobywała I miejsce (w 2012 r, 2013 r, 2016 r, 2017 r, 2018 r.)

 • 4-krotnie – II miejsce (2011 r, 2014 r, 2015 r, 2019 r.)

 • oraz 6- krotnie nasze zawodniczki otrzymywały nagrody MVP Turnieju (2012 r, 2016 r, 2018 r, 2019 r- Ewa Sobanty, 2013 r,)

W tym roku Aleksandrów Łódzki reprezentowały: Ewa Sobanty, Ewa Jakomulska, Anna Pietrzak, Aleksandra Górecka, Katarzyna Kochaniak, Agata Zawadzka, Agnieszka Kwiatkowska oraz Anetta Owczarek.

GRATULUJEMY PANIOM SUKCESÓW I ŻYCZYMY JAK NAJWIĘCEJ ZDROWIA, BY MOGŁY JAK NAJDŁUŻEJ NA TAK WYSOKIM POZIOMIE REPREZENTOWAĆ INSTYTUCJE OŚWIATOWE, W KTÓRYCH PRACUJĄ ORAZ NASZE MIASTO.

 

glowno-2019-2 glowno-2019-3 glowno-2019-4 glowno-2019

Lis 20

Albert Hoba w finale

15 października został przeprowadzony szkolny etap I Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi LangTech 2019 organizowanej przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej. Do etapu szkolnego przystąpiło 617 uczniów szkół średnich z całego kraju. Do finału, który odbył się w sobotę 9.11.2019 r., zakwalifikowało się 109 uczniów wśród nich uczeń klasy 4 TI – Albert Hoba. W dniu finału na kampusie Politechniki Łódzkiej uczestnicy zmagali się z bardzo trudnym testem, a następnie brali udział w różnych warsztatach zorganizowanych przez studentów Politechniki Łódzkiej. Albert uczestniczył w warsztatach "Tworzenie gier w Unity dla nieprogramistów". Mimo, że Albertowi nie udało się wygrać Olimpiady to uzyskał bardzo dobry wynik i znalazł się wśród najlepszych uczniów z całego kraju.

20191109_124140 20191109_141800 20191109_141824 20191109_152546 20191109_153727

Starsze posty «