↑ Powrót do Historia

Kalendarium

1947.09.01    Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarsko – Pończoszniczego powołało szkołę przemysłową AZPP dla młodych robotników bez ukończonej szkoły powszechnej.

1947.11.01    Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego otworzyło Publiczną Średnią Szkołę Zawodową  z kierunkami:
administracyjno –  handlowym i mechanicznym.

1957.09.01    Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Metalową w Aleksandrowie.

1958.09.01    Powstała Szkoła Mistrzów przy Aleksandrowskich Zakładach Przemysłu Pończoszniczego.

1960.06.30    Ministerstwo Przemysłu Lekkiego powołało Zasadniczą Szkołę Dziewiarską dla Pracujących przy AZPP.

1961.09.01    Otwarto Technikum Zawodowego dla Pracujących
jako filię Technikum Zawodowego w Zgierzu.

  • Szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Łęczyckiej 1.

1968.06.18    Usamodzielniła się filia Technikum Zgierskiego. Ministerstwo   Przemysłu Lekkiego otworzyło Technikum Dziewiarskie
dla Pracujących ZPP „Sandra”.

1969.11.20    Przy Technikum Dziewiarskim powstał Wydział Ekonomiczny oraz filia technikum w Konstantynowie i Poddębicach.

1970.09.01    Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało przy Zasadniczej Szkole Dziewiarskiej ZPP „Sandra” szkołę dokształcającą w zawodzie sprzedawca jako filię  Zasadniczej Szkoły Dokształcającej w Zgierzu.

1974.08.31    Kuratorium Oświaty i Wychowania otworzyło Średnie     Studium Zawodowe.

1975.06.30     Zakończyła działalność Zasadnicza Szkoła Dokształcająca.

1977.06.01    Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi wydało decyzję powołującą Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, w skład którego weszły:

  • Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa ZPP „Sandra”
  • Technikum Dziewiarskie dla Pracujących ZPP „Sandra”
  • Średnie Studium Zawodowe.

1978.06.10    Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi włączono
do Zespołu Szkół Zawodowych Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

1986.09.01    Rozpoczęto remont kapitalny budynku szkolnego. Zajęcia przeniesiono do pomieszczeń zastępczych.

1988.09.30    Po zakończeniu remontu szkoła powróciła do odnowionego budynku.

1989.04.15   Nadano szkole imię Stanisława Staszica i sztandar.

1990.07.12   Szkoła przestała być szkołą przyzakładową. Przeszła
w całości pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania
jako Zespół Szkół Zawodowych.

1990.09.01   Otwarto pięcioletnie Technikum Mechaniczne dla młodzieży     o specjalności budowa maszyn.

1991.08.31   Przestały funkcjonować Średnie Studium Zawodowe
oraz Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

1991.09.01    W Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto nowy kierunek kształcenia w zawodzie sprzedawca.

1992.09.01    Otwarto Liceum Zawodowe o specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń.

1994.04.15    Uroczyste obchody piątej rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru. Wmurowano pamiątkową tablicę
na budynku szkolnym.

1995.05.04    Szkoła stała się członkiem Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich.

1995.09.01    W Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzono nową   specjalność krawiec – szwacz. W szkole wieczorowej
na podbudowie szkoły zasadniczej utworzono Liceum Handlowe dla Dorosłych.

1996.09.01    W Liceum Zawodowym wprowadzono program innowacyjny
o nowej specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń pończoszniczych.

1996.10.19    Oddano do użytku nową kotłownię gazową.

1998.01.01    Warsztaty szkolne jako samofinansujące się gospodarstwo pomocnicze zostały przekształcone w pracownie praktycznej nauki zawodu.

1998.03.26    Zakończono inwestycję związaną z budową łącznika nad kotłownią. Oddano nową bibliotekę z czytelnią.

1998.04.17    Uroczyste obchody pięćdziesięciolecia szkolnictwa zawodowego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.

1999.01.01    W wyniku reformy administracyjnej państwa organem prowadzącym został Powiat Zgierski.

2000.09.01    W strukturę szkoły zostało włączone Technikum Zawodowe
dla Dorosłych z filią w Rąbieniu .

2001.05.10    Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego.

2001.09.01    W strukturę szkoły została włączona Zasadnicza Szkoła Zawodowa z filią w Rąbieniu.

2002.09.01    W ramach szkolnictwa ponadgimnazjalnego otwarto nowy typ szkoły – Liceum Profilowane.

2003.06.30    Filia szkoły w Rąbieniu została przeniesiona do pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Łęczyckiej 1.

2003.11.27    Szkoła otrzymała nowoczesną pracownię multimedialną w ramach programu „Internet w każdej szkole‘’.

2003.12.19    Dokonano wymiany wszystkich okien w budynku szkoły .

2004.04.15    Uroczyste obchody piętnastej rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru.

2004.10.01    Szkoła otrzymała CERTYFIKAT „SZKOŁA Z KLASĄ”.

2004/2005     Adoptowano pomieszczenia w budynku warsztatów do celów dydaktycznych. Pozyskano cztery sale lekcyjne oraz nową szatnię.

  • Szkoła otrzymała drugą nowoczesną pracownię multimedialną. 

2007.10.19    Przygotowano projekt budowy sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi.

2007.12.17    Otwarto centrum multimedialne w bibliotece szkolnej.

  • Szkoła otrzymała CERTYFIKAT „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
  • Wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny pod

                        pod budowę sali gimnastycznej. Rozpoczęto budowę.

2008.11.13    Firma Procter&Gamble objęła patronatem klasy technikum
w zawodzie technik mechanik.

2009.11.03    Szkoła otrzymała CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

2009.06.09    Szkoła otrzymała CERTYFIKAT „ORGANIZACJA I PRWADZENIE   PARTNERSTWA LOKALNEGO ORAZ ZA DZIAŁALNOŚĆ     INNOWACYJNĄ  W ROKU SZKOLNYM 2008/2009”.

2009.12.15    Otwarto nową salę gimnastyczną.

2011.03.07    Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji w technikum i zasadniczej szkole zawodowej – uzyskanie wysokiej oceny pracy szkoły – poziom B.

2012.08.01    Realizacja projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w    Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”.  Projekt współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w   ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2013.09.25    Realizacja projektu językowego p.n. „Wyższe kompetencje   kluczowe poprzez ICT dla szkól zawodowych powiatu  zgierskiego” współfinansowany ze środków Unii   Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu                         Społecznego. Człowiek – najlepszą inwestycją.

2016.02.07    Szkoła podpisuje umowę o współpracy partnerskiej z firmą  informatyczną ERICPOL Sp. o. o. z siedzibą w Łodzi.