↑ Powrót do Praktyki w Londynie

Informacje ogólne

plakat_popr

#Informacje #Regulamin #Praktyka czyni mistrza

PROJEKT PRAKTYKI W LONYDNIE

Projekt "Praktyki w Londynie" adresowany jest do nauczycieli i uczniów  technikum przy ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim. Termin jego realizacji przewidziany jest na okres 24 miesięcy, rozpoczynając od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Uczestnicy wezmą udział w dwutygodniowych (uczniowie) i tygodniowych (nauczyciele) praktykach zawodowych organizowanych w firmach i instytucjach  w Londynie. Projekt będzie realizowany we współpracy z ADC College z siedzibą w północnym Londynie.

Planowane terminy wyjazdu na praktyki to wiosna 2019, lato 2019, jesień 2019 i wiosna 2020.

W projekcie weźmie udział  60 uczniów technikum w zawodzie: technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cel główny projektu:

– wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym i podniesienie jakości jej pracy.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie poprzez zdobywanie doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy

– poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie: diagnostyki i naprawy sprzętu i systemów operacyjnych, tworzenia stron internetowych, stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, tworzenia produktu reklamowego przy użyciu programów graficznych,  sposobów ekspozycji towarów w sklepie,  programów do rezerwacji usług turystycznych on-line,

– rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim,

– podniesienie kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego zawodowego,

– zwiększenie zrozumienia międzykulturowego (kształtowanie postawy otwartej, mobilnej, tolerancyjnej, eliminowanie stereotypowego myślenia),

– rozwój umiejętności interpersonalno – społecznych (umiejętność pracy w grupie, umiejętność zaadaptowania się do nowych warunków),

– poznanie wymagań europejskiego pracodawcy,

– rozwój pożądanych przez pracodawcę cech osobowych (m. in. punktualność, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań),

– poznanie nowych narzędzi i metod nauczania,

– zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

Aby zrealizować cele projektu podjęte zostaną następujące działania:

– określenie priorytetowych umiejętności, które uczniowie powinni zdobyć w czasie praktyk,

– przeprowadzenie testów kompetencyjnych określających poziom znajomości języka angielskiego uczniów,

– przeprowadzenie zajęć językowych i kulturowych,

– zapoznanie uczestników  certyfikatem Europass Mobility i Paszport Językowy,

– spotkania organizacyjne z uczestnikami,

– mobilności w Londynie,

– przygotowanie sprawozdania z udziału w praktykach zagranicznych,

– przekazanie informacji o zrealizowanym projekcie w lokalnej telewizji, Internecie, na stronie internetowej szkoły,

– podzielenie się doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektu z nauczycielami ZSZ oraz innych szkół z regionu, Polski i Europy.

Działania podejmowane będą wraz z partnerem projektu na 4-5 miesięcy przed rozpoczęciem mobilności.

Miejsce praktyk zostanie indywidualnie dobrane przez ADC do potrzeb każdego uczestnika na podstawie wyniku testu językowego, CV uczestnika oraz programu praktyk.

Uczestnicy będą  zakwaterowani u rodzin angielskich, co przyczyni się do rozwoju ich kompetencji interpersonalnych, językowych oraz pozwoli lepiej poznać kulturę i zwyczaje panujące w Wielkiej Brytanii. Poszukując rodzin goszczących ADC College  uwzględni odległość między miejscem zamieszkania i miejscem odbywania praktyk.  Zajęcia kulturowe przeprowadzone przez nauczycieli w szkole przed rozpoczęciem mobilności będą uzupełnione o zajęcia adaptacyjne zorganizowane przez ADC College w  Londynie.

Aby monitorować jakość realizowanych zadań podczas praktyk opiekunowie/nauczyciele będą w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną część projektu po stronie firm zapewniających miejsce praktyk, a uczniowie będą systematycznie prowadzić dzienniczki praktyk online i przesyłać je do koordynatorek. Wsparcie merytoryczne dla uczniów  przed rozpoczęciem i w trakcie trwania mobilności zapewniać będą przedstawiciele ADC College oraz opiekunowie/nauczyciele.

Udział ZSZ w projekcie będzie miał wpływ na promocję szkolnictwa zawodowego i podniesienie jakości pracy szkoły. Przyszli absolwenci otrzymają bardzo dobre wykształcenie ogólne i nabędą szereg umiejętności potrzebnych im do wejścia na rynek pracy jako przedsiębiorczy obywatele Europy. Szkoła poprzez zrealizowanie projektu będzie kreowała dobre wzorce i przenosiła dobre przykłady zagranicznych praktyk na rynek lokalny. Kluczowi pracownicy zaangażowani w projekt nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do wprowadzenia zmian w programach praktyk i nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami. Ponadto pracownicy zdobędą doświadczenie niezbędne w tworzeniu i realizowaniu przyszłych projektów w ramach programów unijnych.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PRAKTYKI W LONDYNIE

 

realizowanym w ramach Programu Erasmus+
przez Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

 

§ 1

Informacje ogólne

 

1.        Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie PRAKTYKI W LONDYNIE realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.

2.        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest w ramach Programu Erasmus+  .

3.        Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września  2020 r.

4.        Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum w zawodach: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik logistyk i technik obsługi turystycznej.

5.        60 uczniów ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim w 3 turach odbędzie dwutygodniowe staże zawodowe w Londynie zorganizowane we współpracy z partnerem zagranicznym ADC College w angielskich podmiotach gospodarczych.

6.        Dla uczniów każdego z zawodów wymienionych wyżej przewidziano liczbę miejsc odzwierciedlającą udział procentowy uczniów danego zawodu w ogólnej liczbie uczniów do których skierowany jest projekt.

7.        Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2

Cele i zakres wsparcia

 

Głównym celem projektu „Praktyki w Londynie” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

Projekt przewiduje:

·       dwutygodniowe praktyki w Londynie w firmach o profilach zgodnych z kierunkiem kształcenia,

·       przygotowanie kulturowe,

·       zajęcia z języka angielskiego,

·       wycieczki kulturoznawcze.

 

§ 3

Zasady rekrutacji uczestników do projektu

 

1.        Rekrutacja przeprowadzona będzie w przez komisję rekrutacyjną w składzie: dyrektor szkoły J. Kozanecki, koordynatorki projektu: Anna Kępka, Katarzyna Klocek.

2.        Kryteria naboru:

·       średnia ocen końcoworocznych (rok szkolny 2017/2018) z przedmiotów zawodowych w przypadku uczniów klas II, III i IV (maksymalnie 10 punktów),

·       średnia ocen końcoworocznych (rok szkolny 2017/2018) z przedmiotów zdawanych na egzaminie gimnazjalnym w przypadku uczniów klas I (maksymalnie 10 punktów),

·       udział kandydatów w teście kompetencji językowych w języku angielskim (maksymalnie 30 punktów),

·       końcoworoczna (rok szkolny 2017/2018) ocena z zachowania (maksymalnie 4 punkty),

·       złożenie przez kandydatów do komisji rekrutacyjnej listu intencyjnego (maksymalnie 6 punktów),

·       udział w praktykach zagranicznych (uczniowie, którzy nie odbyli wcześniej praktyk zagranicznych otrzymują 10 punktów,  natomiast uczniowie, którzy wzięli już udział w praktykach zawodowych otrzymują 0 punktów).

3.        Kandydaci zobowiązani są dostarczyć list intencyjny i wziąć udział w teście językowym w terminach wskazanych przez koordynatorów.

4.        W przypadku niedostarczenia listu i/lub niewzięcia udziału w teście językowym w wyznaczonych terminach uczeń/uczennica będzie skreślany/ona z listy kandydatów.

5.        W przypadku tej samej liczby punktów granicznych uzyskanej przez uczniów o tym samym profilu kształcenia o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decydować będą kolejno:

·       udział w praktykach zagranicznych (pierwszeństwo mają uczniowie, którzy nie brali wcześniej udziału w praktykach w Londynie),

·       wynik testu z języka angielskiego,

·       średnia ocen.

6.        Wyniki rekrutacji tj. lista kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani jako uczestnicy projektu, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej uczniów w szkole.

7.        Zostanie utworzona lista rezerwowa tak, aby wszystkie mobilności zostały zrealizowane.

8.        Koordynatorzy projektu zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od nich.

9.        Od decyzji komisji rekrutacyjnej wszystkim kandydatom przysługuje prawo odwołania się od niej w ciągu 7 dni od podania wyników do wiadomości publicznej.

10.    W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, decyzję ostateczną podejmie komisja rekrutacyjna.

 

§  4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

1.        Uczestnicy mają prawo do:

·       wglądu i aktualizacji swoich danych w projekcie,

·       zgłaszania uwag,

·       otrzymania certyfikatów,

·       nieodpłatnego udziału w planowanych działaniach  projektowych.

2.        Zajęcia językowe i kulturowe przewidziane w projekcie odbywać będą się na terenie szkoły w czasie i terminie ustalonym z uczestnikami.

3.        Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w każdym obowiązkowym działaniu związanym z uczestnictwem w projekcie.

4.        Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia.

5.        Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do szkolnej dokumentacji projektowej.

6.        Uczestnicy projektu zobowiązani są w szczególności do wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym projektem oraz codziennego uzupełniania dzienniczka praktyk i przesyłania go do koordynatorek projektu.

7.        Każdy uczestnik jest zobowiązany opublikować w mediach społecznościowych przynajmniej jeden post relacjonujący wykonywane obowiązki i zadania w miejscu pracy.

8.        Uczestnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyrażają również ich rodzice/opiekunowi prawni).

9.        Każdy uczestnik jest zobowiązany podać w terminie wyznaczonym przez koordynatorów projektu numer karty ubezpieczeniowej EKUZ oraz numer dowodu osobistego lub paszportu (ważnego co najmniej 2 miesiące po terminie wyjazdu z Londynu).

10.    Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących w domu rodziny goszczącej, u której będą mieszkać przez okres praktyk w Londynie. Uczestnicy zobowiązani są wracać do miejsca zakwaterowania najpóźniej o godz. 21.00, chyba że regulamin pobytu w danym domu przewiduje wcześniejszy powrót.

11.    Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania używek. Złamanie tego punktu regulaminu będzie skutkować  otrzymaniem nagany dyrektora szkoły.

12.    W dni wolne od praktyk planuje się zorganizować wspólne zwiedzanie centrum Londynu. W sytuacji szczególnego zagrożenia opiekunowie mogą podjąć decyzję o rezygnacji z realizacji programu zwiedzania.

13.    W przypadku niestosowania się do zasad Regulaminu uczestnictwa w projekcie lub rażącego naruszenia norm  obowiązujących w szkole koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do wykreślenia ucznia z listy uczestników projektu. Decyzję o wykreśleniu z projektu wraz z jego konsekwencjami przedstawia się zainteresowanemu w terminie do 7 dni od jej podjęcia.

14.    Skreślenie uczestnika/uczestniczki w trakcie trwania praktyki w Londynie wiąże się z poinformowaniem rodziców/opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są niezwłoczni, osobiście odebrać ucznia z miejsca jego pobytu za granicą na swój koszt.

15.    W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika na etapie odbywania praktyki, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczeń zobowiązany jest do zwrotu kosztów udziału w projekcie.

 

 

 

§ 6

Warunki rezygnacji

 

Z ważnych powodów uczestnik/uczestniczka, który/która  zakwalifikował/a się do udziału  w projekcie może zrezygnować z udziału  informując o tym niezwłocznie koordynatora projektu w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po podpisaniu umowy, uczestnik, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich opiekun prawny, zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. Rezygnacja możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie powoduje to konsekwencji finansowych związanych z rezygnacją. W przeciwnym wypadku uczestnik/uczestniczka ponosi pełną odpowiedzialność finansową. Szczegółowe ustalenia zawarte są w załączniku do umowy – warunki ogólne.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1.        Wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu.

2.        Deklarując udział w projekcie uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie własnego wizerunku poprzez publikację zdjęć, nagrań i filmów dokumentujących udział w działaniach projektowych.

3.        Dane osobowe uczestników/uczestniczek są gromadzone i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu.

4.        Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

5.        Koordynatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wnoszenia zmian w Regulaminie, o których uczestnicy i ich  prawni opiekunowie będą niezwłocznie informowani poprzez stronę internetową www.alestaszic.edu.pl.

 

Zapoznałam/łem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania

 

…………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis uczestnika/uczestniczki)

 

…………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

Projekt „Praktyka czyni mistrza”

 

  1. Projekt „Praktyka czyni mistrza” realizowany jest przez ZSZ im. St. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  2. Działania projektu mają dla jego uczestników charakter nieodpłatny.
  3. Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji językowych uczniów, jak również rozwój ich kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności planowania swojej kariery zawodowej.
  4. Liczba uczestników projektu: grupa 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dwie 25-osobowe grupy uczniów, którzy będą kontynuować naukę w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim w roku szkolnym 2017/2018 w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec i technik reklamy.
  5. W ramach projektu realizowane będą:

– zajęcia kulturowe i językowe,

– 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Londynie dla uczniów (sierpień i październik 2017 r.) w firmach o profilach odpowiadających kierunkom kształcenia uczestników,

– tygodniowe praktyki zawodwe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,

– wycieczki krajoznawcze w dni wolne od pracy.

 

Więcej

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odbioru

 

 

 

świadectw dojrzałości

 

 

 

od dnia 09.07.2024 r.

 

 

 

od godziny 11.00

OK