Powrót do Praktyki w Londynie

Informacje ogólne

plakat_popr

 

PROJEKT PRAKTYKI W LONYDNIE

Projekt "Praktyki w Londynie" adresowany jest do nauczycieli i uczniów  technikum przy ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim. Termin jego realizacji przewidziany jest na okres 24 miesięcy, rozpoczynając od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Uczestnicy wezmą udział w dwutygodniowych (uczniowie) i tygodniowych (nauczyciele) praktykach zawodowych organizowanych w firmach i instytucjach  w Londynie. Projekt będzie realizowany we współpracy z ADC College z siedzibą w północnym Londynie.

Planowane terminy wyjazdu na praktyki to wiosna 2019, lato 2019, jesień 2019 i wiosna 2020.

W projekcie weźmie udział  60 uczniów technikum w zawodzie: technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cel główny projektu:

– wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym i podniesienie jakości jej pracy.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie poprzez zdobywanie doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy

– poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie: diagnostyki i naprawy sprzętu i systemów operacyjnych, tworzenia stron internetowych, stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, tworzenia produktu reklamowego przy użyciu programów graficznych,  sposobów ekspozycji towarów w sklepie,  programów do rezerwacji usług turystycznych on-line,

– rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim,

– podniesienie kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego zawodowego,

– zwiększenie zrozumienia międzykulturowego (kształtowanie postawy otwartej, mobilnej, tolerancyjnej, eliminowanie stereotypowego myślenia),

– rozwój umiejętności interpersonalno – społecznych (umiejętność pracy w grupie, umiejętność zaadaptowania się do nowych warunków),

– poznanie wymagań europejskiego pracodawcy,

– rozwój pożądanych przez pracodawcę cech osobowych (m. in. punktualność, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań),

– poznanie nowych narzędzi i metod nauczania,

– zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

Aby zrealizować cele projektu podjęte zostaną następujące działania:

– określenie priorytetowych umiejętności, które uczniowie powinni zdobyć w czasie praktyk,

– przeprowadzenie testów kompetencyjnych określających poziom znajomości języka angielskiego uczniów,

– przeprowadzenie zajęć językowych i kulturowych,

– zapoznanie uczestników  certyfikatem Europass Mobility i Paszport Językowy,

– spotkania organizacyjne z uczestnikami,

– mobilności w Londynie,

– przygotowanie sprawozdania z udziału w praktykach zagranicznych,

– przekazanie informacji o zrealizowanym projekcie w lokalnej telewizji, Internecie, na stronie internetowej szkoły,

– podzielenie się doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektu z nauczycielami ZSZ oraz innych szkół z regionu, Polski i Europy.

Działania podejmowane będą wraz z partnerem projektu na 4-5 miesięcy przed rozpoczęciem mobilności.

Miejsce praktyk zostanie indywidualnie dobrane przez ADC do potrzeb każdego uczestnika na podstawie wyniku testu językowego, CV uczestnika oraz programu praktyk.

Uczestnicy będą  zakwaterowani u rodzin angielskich, co przyczyni się do rozwoju ich kompetencji interpersonalnych, językowych oraz pozwoli lepiej poznać kulturę i zwyczaje panujące w Wielkiej Brytanii. Poszukując rodzin goszczących ADC College  uwzględni odległość między miejscem zamieszkania i miejscem odbywania praktyk.  Zajęcia kulturowe przeprowadzone przez nauczycieli w szkole przed rozpoczęciem mobilności będą uzupełnione o zajęcia adaptacyjne zorganizowane przez ADC College w  Londynie.

Aby monitorować jakość realizowanych zadań podczas praktyk opiekunowie/nauczyciele będą w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną część projektu po stronie firm zapewniających miejsce praktyk, a uczniowie będą systematycznie prowadzić dzienniczki praktyk online i przesyłać je do koordynatorek. Wsparcie merytoryczne dla uczniów  przed rozpoczęciem i w trakcie trwania mobilności zapewniać będą przedstawiciele ADC College oraz opiekunowie/nauczyciele.

Udział ZSZ w projekcie będzie miał wpływ na promocję szkolnictwa zawodowego i podniesienie jakości pracy szkoły. Przyszli absolwenci otrzymają bardzo dobre wykształcenie ogólne i nabędą szereg umiejętności potrzebnych im do wejścia na rynek pracy jako przedsiębiorczy obywatele Europy. Szkoła poprzez zrealizowanie projektu będzie kreowała dobre wzorce i przenosiła dobre przykłady zagranicznych praktyk na rynek lokalny. Kluczowi pracownicy zaangażowani w projekt nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do wprowadzenia zmian w programach praktyk i nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami. Ponadto pracownicy zdobędą doświadczenie niezbędne w tworzeniu i realizowaniu przyszłych projektów w ramach programów unijnych.

 

 

 

Projekt „Praktyka czyni mistrza”

 

  1. Projekt „Praktyka czyni mistrza” realizowany jest przez ZSZ im. St. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  2. Działania projektu mają dla jego uczestników charakter nieodpłatny.
  3. Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji językowych uczniów, jak również rozwój ich kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności planowania swojej kariery zawodowej.
  4. Liczba uczestników projektu: grupa 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dwie 25-osobowe grupy uczniów, którzy będą kontynuować naukę w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim w roku szkolnym 2017/2018 w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec i technik reklamy.
  5. W ramach projektu realizowane będą:

– zajęcia kulturowe i językowe,

– 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Londynie dla uczniów (sierpień i październik 2017 r.) w firmach o profilach odpowiadających kierunkom kształcenia uczestników,

– tygodniowe praktyki zawodwe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,

– wycieczki krajoznawcze w dni wolne od pracy.

 

Więcej

 

strajk

 

 

 

Inforumjemy rodziców i uczniów, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. z powodu strajku pracowników oświaty zajęcia lekcyjne są zawieszone do odwołania.

 

OK