Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

od 1 września 2020 r.

dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów uczęszczających do szkoły, rodziców

oraz osób przebywających na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19.

 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
  infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
  lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informację o obowiązku
  dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy
  wchodzącym do budynku szkoły mają obowiązek korzystania z płynu do
  dezynfekcji rąk.
 4. Wszystkie osoby nie będące pracownikami szkoły oraz jej uczniami obowiązuje stosowanie  środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 5. Termometru bezdotykowego używa się w przypadku zaobserwowania u uczniów lub pracowników szkoły objawów chorobowych.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
  infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
  odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatka przy sali sportowej) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Organizacja pracy będzie podyktowana umożliwieniem zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych gdzie ograniczy się gromadzenie się uczniów.
 8. Uczniowie będą wchodzili do szkoły przez bramę od strony hali sportowej i przez wejście w budynku C
 • uczniowie przy wejściu dezynfekują dłonie
 • przy wejściu do pracowni komputerowych uczniowie obowiązkowo dezynfekują dłonie
 • na terenie szkoły – poza salami lekcyjnymi – uczniowie noszą maseczki.
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
  znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • korzystanie z szatni może ograniczyć się tylko do zmiany obuwia i odzieży oraz je pozostawienie.
 • przy opuszczaniu szatni należy zdezynfekować ręce płynem umieszczonym w tym pomieszczeniu.
 • uczniowie mogą opuszczać szkołę po zajęciach lekcyjnych wejściem głównym

 

 

 1. Zajęcia będą rozpoczynały się w różnych godzinach ze względu na podziały na grupy. W miarę możliwości plan będzie uwzględniał unikanie częstej  zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
  należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
  unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali będą regularnie dezynfekowane a te których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować będą usuwane lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 5. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego należy dostosować rodzaj ćwiczeń i gier sortowych w których zostanie zachowany możliwy dystans między uczniami i ich liczebność.
 6.  Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiedzialni są za dopilnowanie stosowania zasad higieny osobistej  po wysiłku fizycznym.
 7. Nauczyciele odpowiedzialni są za dopilnowanie wietrzenia sal lekcyjnych po zakończeniu godziny lekcyjnej a w razie potrzeby w czasie zajęć.
 8. Nauczyciele noszą środki ochrony dróg oddechowych poza pokojem nauczycielskim  i salami  lekcyjnymi
 9. Decyzja o używaniu środków ochrony dróg oddechowych podczas prowadzenia zajęć należy do nauczyciela
 10. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie
  tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń,
  nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla
  zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa
  branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 11. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i
  placówkach prowadzących kształcenie zawodowe będą dezynfekowane po każdej zmianie grup
 12. Zostaną opracowane zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
   

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych pracownik nie może przychodzić do pracy. 
 3. Zaleca się, aby każdy pracownik szkoły prowadził samoobserwację i pomiar temperatury ciała.
 4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani             są dezynfekować ręce.
 5. Osoby sprzątające w szkole po każdym dniu dezynfekują: poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, drzwi wejściowe do szkoły, pomoce dydaktyczne, pomieszczenia sanitarne.
 6. Sale lekcyjne wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz korytarz w czasie lekcji.
 7. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą
 8. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do ograniczania kontaktu z uczniami
  i nauczycielami do niezbędnego minimum.
 9. Pracownicy obsługi prowadzą i odnotowują monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach, pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunikacyjnych.

 

DATA

SALA

GODZINA

PODPIS PRACOWNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY PRACY W BIBLIOTECE

 

 1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Jednocześnie w bibliotece może przebywać dwoje uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Z czytelni może korzystać na raz czworo uczniów.
 4. Książki z regałów podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 5. Książki zwracane przez uczniów zostają odłożone na kwarantannę na okres 2 dni.
 6. Pomieszczenie biblioteki jest często wietrzone i odpowiednio dezynfekowane.

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

SARS-COV-2

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie przychodzi

do pracy, pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinien zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 1. Osoba wykazująca objawy infekcyjne, w tym gorączkę, w szczególności osoba wykazująca objawy ze strony układu oddechowego, powinna uzyskać teleporadę

ze strony lekarza POZ.

 1. Pracownik, który zostanie objęty kwarantanną niezwłocznie powiadamia pracodawcę          o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
 2. Dyrektor szkoły jako pracodawca, w porozumieniu z nauczycielem objętym kwarantanną ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
 3. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie wywołuje takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza

w przypadku zachorowania

 1. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel przekazuje ja bezzwłocznie pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego.

 

 

       KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z OSOBAMI SPOZA SZKOŁY

(kurierzy, dostawcy, osoby realizujące zadania szkoleniowe, doradcze, itp.)

 

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych osoby te nie mogą wejść do szkoły.
 3. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty z osobami spoza szkoły.
 4. Zaleca się kontakt za pośrednictwem telefonów lub elektronicznie.
 5. W razie konieczności spotkania z osobami z zewnątrz należy zapewnić: płyn                       

     do dezynfekcji rąk oraz pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie spotkania

     z zachowaniem minimalnych odległości między osobami.

 1. Należy egzekwować przestrzeganie zachowania podstawowych zasad reżimu sanitarnego osób spoza szkoły.
 2. Osoby realizujące zadania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,   

     zadania szkoleniowe, doradcze przebywają w wyznaczonej sali i sporządzają  

     rejestr osób, z którymi się kontaktowały.

 1. Po zakończonym spotkaniu należy przewietrzyć pomieszczenie oraz  

     zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty stołów, lady itp.).

 1. Przesyłki dostarczone do szkoły należy zdezynfekować.
 2. Każdorazowo po kontakcie z inną osobą należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.
 3. Należy stosować się do ogólnych wytycznych publikowanych przez Ministerstwo  

  Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 1.  

 

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych rodzic/opiekun nie może przychodzić do szkoły.
 3. Nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie                    lub w izolacji.
 4. Przekazują wychowawcy istotne informacje o stanie  zdrowia dziecka.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają,    

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. W przypadku uzyskania informacji ze szkoły o podejrzeniu choroby u dziecka niezwłocznie zabierają ucznia ze szkoły.
 3. Zaleca się ograniczenie kontaktu osobistego rodziców/opiekunów z nauczycielami. Wskazane jest korzystanie z technik komunikacji na odległość (dziennik elektroniczny, służbowa poczta mailowa OFFICE 365 lub telefonicznie).
 4. Zobowiązuje się rodziców do zapoznania wskazówek zawartych w załączniku nr 3.

 

 

 • Niniejsze procedury dotyczą funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim od dnia 1 września 2020r. w trybie stacjonarnym.
 • W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej będzie prowadzone w szkole nauczanie hybrydowe lub zdalne.