↑ Powrót do Szkoła

Historia

Wizja

         Jesteśmy szkołą dla każdego. Miejscem bezpiecznego i przyjaznego spotkania młodzieży zdecydowanej na podejmowanie trudu zdobywania wiedzy. Wspólnotą uczniów ich rodziców i nauczycieli. Nadrzędnym naszym celem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia: rozwijanie sfery intelektualnej, umiejętności praktycznego wykorzystywania tej wiedzy oraz przygotowanie do dokonywania odpowiednich wyborów życiowych. Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości. Z pasją oraz entuzjazmem przekazujemy niezbędną wiedzę
i kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nie pozbawione wartości humanistycznych oraz budujemy poczucie bezpieczeństwa. Kształcimy absolwenta szkoły w kierunkach zawodowych, przygotowując go do podjęcia pracy, a także dalszego kształcenia się.
Oferujemy nowoczesne, aktywne i efektywne kształcenie. Rozwijamy znajomość języków obcych, współczesnych technologii informacyjnych oraz pracy w grupie.
W edukacji nawiązujemy do tradycji środowiska lokalnego. Uczestniczymy w imprezach okolicznościowych, jednoczących społeczność lokalną. Propagujemy zdrowy styl życia i spędzania wolnego czasu organizując zajęcia sportowe i imprezy turystyczne. Reagujemy z całą surowością na przejawy agresji, nietolerancji, wandalizmu, zachowań zakazanych prawem. Jesteśmy szkołą, w której panuje miła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi młodego człowieka.

Misja

           Szkoła w realizacji swojej wizji nawiązuje do staszicowskiego stwierdzenia: „Takie będą Rzeczypospolite jakie młodzieży chowanie”.Głównym zadaniem szkoły ponadgimnazjalnej jest kształcenie zawodowe na różnych poziomach dające możliwość nauki dla młodzieży o zróżnicowanych możliwościach. Dopasowujemy swoje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i wyposażamy absolwenta w umiejętność poruszania się na rynku pracy. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się dobrze, do której lubią chodzić, która daje im poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa. Rodzice współpracują ze szkołą, biorąc współodpowiedzialność za przebieg procesu kształcenia i wychowania. Szkoła pielęgnuje tradycję i historię, zarówno tą szkolną, lokalną, jak i Polski. Na bieżąco przekazuje nowości techniczne, zawodowe. Poziom kształcenia jest najwyższy z możliwych w realnej rzeczywistości. Współpracujemy z wieloma instytucjami, bankami, samorządami, stowarzyszeniami z terenu naszego miasta oraz najbliższego otoczenia.
Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje gwarantując realizację zadań
w sposób nowoczesny i zgodny z potrzebą czasu. Baza szkoły jest stale rozwijana i wzbogacana, pozwala efektywnie kształcić umiejętności zawodowe wychodząc naprzeciw narastającym oczekiwaniom pracodawców i zmieniającym się wymaganiom rynku pracy. Nauczyciele systematycznie przeprowadzają badanie jakości pracy szkoły a uzyskane wyniki wykorzystują do stałego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działania.

Historia szkoły

Szkolnictwo zawodowe w latach 1947-1960

          Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim jest kontynuatorem wielu szkół zawodowych jakie istniały w Aleksandrowie już od 1947 roku. Pierwszą szkołą zawodową w historii miasta powołano z początkiem roku szkolnego 1947/1948. Była nią Szkoła Przemysłowa Aleksandrowskich Zakładów Pończoszniczego powołana przez Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarsko-Pończoszniczego, którego siedzibą był wówczas Aleksandrów, a dyrektorem pan Spindler. W dwa miesiące po otwarciu pierwszej szkoły – w dniu 1 listopada 1947 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego swoim dekretem uruchomiło w Aleksandrowie Publiczną Średnią Szkołę Zawodową a kierunkami kształcenia: aministracyjno-handlowym i mechanicznym. W niedługim czasie szkoła ta została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Metalową otrzymując własne pomieszczenia i internat w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 49 oraz warsztaty mechaniczne przy ulicy Piotrkowskiej 5. W roku 1956 powstały w Aleksandrowie jeszcze dwie szkoły zawodowe: Państwowa Szkoła Przemysłowa oraz Szkoła Przysposobienia Przemysłowego, które mieściły się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Łęczyckiej 4.

W kręgu Aleksandrowskiej „Sandry”

            Po roku 1956 rozpoczęła się modernizacja aleksandrowskiego pończosznictwa. Systematyczny rozwój produkcji, wymiana parku maszynowego wymagały stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników. W roku 1960 zorganizowany został pod dyrekcją Stanisława Człapińskiego Uniwersytet Robotniczy Związku Młodzieży Socjalistycznej,
w ramach którego prowadzono zajęcia przygotowujące i wyrównawcze do Technikum Dziewiarskiego i Ekonomicznego,
a także organizowano szkolenia mistrzów i elektryków. W porozumieniu z władzami oświatowymi w celu zabezpieczenia wykwalifikowanych robotników do obsługi nowoczesnych maszyn Ministerstwo Przemysłu Lekkiego zarządzeniem NR 30/60 z dnia 30 czerwca 1960 powołuje Zasadniczą Szkołę Dziewiarską dla Pracujących Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Sandra”. Szkołę umieszczono w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie przy Alei Wyzwolenia 3. Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Józef Pierlejewski, równocześnie dyrektor miejscowego liceum, od 1964 roku do 31 sierpnia 1966 funkcję tą pełnił mgr Ryszard Zieleniewski. Od 1 września 1966 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora Zasadniczej Szkoły Dziewiarskiej dla Pracujących. Zostaje nim mgr Zenon Kozanecki, który pełni tą funkcję do 1986 roku –
do swego przejścia na emeryturę. Dzięki przychylności dyrektora naczelnego Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Sandra” Zenona Zientarskiego i kierownika szkolenia Stanisława Człapińskiego, szkoła otrzymała budynek zajmowany dotąd przez dyrekcję zakładu przy ulicy Łęczyckiej 1. Był to pałacyk secesyjny byłego niemieckiego fabrykanta Greilicha.

Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych

                Nowy etap w historii szkolnictwa zawodowego w Aleksandrowie rozpoczął się w dniu 1 czerwca 1977 roku, kiedy Kurator Oświaty i Wychowania w Łodzi doktor Tadeusz Podwysocki wydał decyzje w sprawie utworzenia zbiorczego zespołu szkolnego, któremu nadał nazwę „Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim”.
W skład zespołu weszły następujące szkoły:

  • Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Sandra”
  • Technikum Dziewiarskie dla Pracujących Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Sandra”
  • Średnie Studium Zawodowe

         Zespół Szkół Zawodowych skupiał wiele różnych typów szkół nie tylko w Aleksandrowie. Posiadał także 4 oddziały filialne w Konstatntynowie łódzkim, w tym : 2 klasy zasadnicze o kierunku włókienniczym oraz 2 klasy Technikum Ekonomicznego.
W latach 1978 – 1985 powstaje w Łodzi wiele zakładów dziewiarskich takich: Zakłady Tekstylno – Konfekcyjne „Teofilów”, Zakłady Tkanin Obiciowych „Vera”, Zakłady Przemysłu Pończoszniczego „Feniks”, które chętnie zatrudniały absolwentów szkół zawodowych z Aleksandrowa.

Nadanie szkole imienia i sztandaru

          W roku 1986 odchodzi na emeryturę dyrektor mgr Zenon Kozanecki. Szkołę przejmuje mgr Henryk Grączewski. Pod jego kierownictwem zostaje przeprowadzony remont kapitalny budynku dydaktycznego, który trwał od 1 września 1986 roku do 30 września 1988 roku. W dniu 18 grudnia 1986 roku dyrektor szkoły przedstawił radzie pedagogicznej założenia programowe zespołu w dziedzinie wychowawczej, którego najważniejszym elementem było nadanie szkole imienia
i fundacja sztandaru. Rada przyjęła jednogłośnie propozycję by za patrona szkoły uznać Stanisława Staszica – patriotę, wybitnego działacza polskiego oświecenia, organizatora polskiego przemysłu i założyciela pierwszych szkół zawodowych na ziemiach polskich. 15 kwietnia 1989 roku odbyła się uroczystość, na której ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania mgr Iwona Bartosik wręczyła mgr Henrykowi Grączewskimu akt nadania szkole imienia Stanisława Staszica.

Szkoła w latach 1989 – 2009

            W końcu lat osiemdziesiątych nastąpiły zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce, które spowodowały podjęcie przez ówczesną dyrekcję Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Sandra” decyzji o przekazaniu szkoły
i warsztatów szkolnych pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi. Nastąpiło to w dniu 12 lipca 1990 roku. Rozpoczęto zmiany w strukturze kształcenia odpowiadające potrzebom lokalnego rynku pracy. Od podstaw zorganizowano warsztaty szkolne, w których młodzież odbywała zajęcia praktyczne. Kierownikiem warsztatów został Jerzy Stasiak.
W roku 1991, w wyniku konkursu, stanowisko dyrektora Zespołu objęła Danuta Kowalska, dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Na stanowisko wicedyrektora został powołany Jarosław Kozanecki. Zespół zmieniał swój wizerunek
w lokalnym środowisku z „sandrowskiej zawodówki” na cieszącą się uznaniem średnią szkołę zawodową. Wizytówką szkoły stały się klasy technikum mechanicznego i liceum ekonomicznego. Były to pierwsze, dzienne młodzieżowe szkoły zawodowe na poziomie średnim w historii Aleksandrowa Łódzkiego. Absolwenci tych szkół należą do najlepszych uczniów naszej szkoły. Są wśród nich stypendyści, laureaci olimpiad i konkursów. Najwyższe średnie ocen w historii szkoły w całym cyklu nauki uzyskali: Agnieszka Janik (5,7) i Kamil Janiszewski (5,33). Oboje uzyskali też najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości- Agnieszka 6,0; Kamil- 5,75. Zespół poszerzał swoją ofertę edukacyjną, otwierając: Liceum Zawodowe (1992), Liceum Handlowe dla Dorosłych (1995), Liceum Profilowane (2002), Technikum Uzupełniające, dla Dorosłych (2004), Szkołę Policealną dla Dorosłych (2005). Dostosowując się do aktualnych wymagań rynku pracy, szkoła oferowała nowe zawody: mechanik naprawy maszyn i urządzeń, mechanik naprawy maszyn pończoszniczych, sprzedawca, krawiec-szwacz oraz profile: usługowo-gospodarczy, ekonomiczno-administracyjny i zarządzanie informacją. W 2000 roku włączono Technikum Zawodowe dla Dorosłych, a rok później Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rąbieniu w strukturą naszej szkoły. Po reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 2004 roku rozpoczęto kształcenie w nowych zawodach o czteroletnim cyklu kształcenia: technik informatyk, mechanik, handlowiec, ekonomista, obsługi turystycznej. Zmodernizowano również bazę dydaktyczno -lokalową. W budynku szkoły wymieniono okna oraz uruchomiono nowoczesną pracownię multimedialną. W 2004 r. dokonano adaptacji pomieszczeń warsztatowych do celów dydaktycznych pozyskano cztery sale lekcyjne. Rok później zmodernizowano kolejne pomieszczenia warsztatów i utworzono nową szatnię. W 2006 r. szkoła otrzymała drugą pracownię multimedialną, a w 2007 r. utworzono centrum multimedialne w bibliotece szkolnej. Odtąd znakiem firmowym szkoły zaczyna być zawód technika informatyka, którego uczniowie dominują liczebnie wśród reprezentantów innych klas. Zespół Szkół Zawodowych uroczyście obchodził kolejne rocznice nadania szkole imienia i otrzymania sztandaru. Szczególną oprawę miały obchody piątej rocznicy. W dniu 15 kwietnia 1994 r. odsłonięto tablicą pamiątkową na budynku szkolnym. 17 kwietnia 1998 r. uroczyście obchodzono piędziesięciolecie szkolnictwa zawodowego w Aleksandrowie Łódzkim, a 15 kwietnia 2004 r. – piętnastą rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru. Od wielu lat ściśle współpracujemy z podmiotami gospodarczymi, urzędami, bankami, instytucjami z terenu miasta Łodzi, Gminy Aleksandrów Łódzki oraz miast ościennych w realizacji praktyk zawodowych w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk i technik handlowiec. Z chwilą utworzenia strefy ekonomicznej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki nawiązaliśmy współpracę z Firmą Procter&Gamble, która objęła patronatem klasą technikum kształcącą w zawodzie technik mechanik. Współpraca umożliwia korelację wiedzy teoretycznej poznanej w szkole z praktyką zawodową w zakładach pracy. Przez wszystkie lata grono pedagogiczne mobilizowało uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Nauczyciele, wychowawcy uczyli szacunku dla drugiego człowieka, stosowania zasad dobrego zachowania, przestrzegania zasad etyki zawodowej. Starano się wskazywał młodym ludziom pozytywne wzorce postępowania. Przejawem kreatywności młodzieży i nauczycieli był udział w realizacji projektów i zdobycie certyfikatów: „SZKOŁA Z KLASĄ”, „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”. Naszym uczniom uświadamiamy rangą nauki pracy w uzyskiwaniu sukcesów osobistych i zawodowych. Szkoła odnosiła liczne sukcesy dydaktyczne i sportowe mimo braku odpowiedniej bazy sportowej. Wieloletnie starania dyrektora szkoły Danuty Kowalskiej przyniosły efekt w postaci decyzji o budowie sali gimnastycznej. W 2007 r. przygotowano jej projekt, a w 2008 r., dzięki zaangażowaniu finansowemu Starostwa Powiatowego, wsparciu burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki oraz dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, rozpoczęto realizację budowy sali gimnastycznej. Inwestycją rozpoczęto 8 września 2008 r. a 10 października 2008 r. wmurowano akt erekcyjny pod rozpoczętą budowę. Przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło 14 grudnia 2009 r.

 

Kalendarium

1947.09.01    Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarsko – Pończoszniczego powołało szkołę przemysłową AZPP dla młodych robotników bez ukończonej szkoły powszechnej. 1947.11.01   Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego otworzyło Publiczną Średnią Szkołę Zawodową  z kierunkami: administracyjno –  handlowym i mechanicznym. 1957.09.01    Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Metalową w Aleksandrowie. 1958.09.01    Powstała Szkoła Mistrzów przy Aleksandrowskich Zakładach Przemysłu Pończoszniczego. 1960.06.30    …

Pokaż strony »

Absolwenci

Absolwenci szkoły w latach  1947 – 2016     Technikum Mechaniczne 5-letnie                                             –  120 Liceum Ekonomiczne 5-letnie                                 …

Pokaż strony »

Kadra kierownicza

  Dyrektorzy: Jan Młynarczyk                           1947– 1952        Szkoła Przemysłowa Teodor Tobolczyk                        1947– 1948        Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Jan Michalak                                1948– 1954        Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Jan Majchrowski                          1954– 1958        Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Feliks Wichrowski                         1958– 1960        Publiczna Średnia Szkoła Handlowa inż. Michał Leszczyński             1958– 1960        Szkoła Mistrzów przy AZPP mgr inż. Henryk …

Pokaż strony »

Najlepsi uczniowie szkoły

1978/1979  – Andrzej Zarychta – 4,8 1979/1980  – Bożena Cichecka – 4,8 1980/1981  – Bożena Cichecka – 5,0 1981/1982  – Barbara Zduńczyk – 5,0 1982/1983  – Beata Nowak – 4,5 1983/1984  – Beata Nowak, – 4,8 ; Cecylia Świątczak – 4,8 1984/1985  – Jolanta Cybulska – 4,75 1985/1986  – Małgorzata Adamczyk- 4,9 ; Beata Łatkowska …

Pokaż strony »