↑ Powrót do Dla ucznia

Oferta edukacyjna

 

NOWOCZESNA SZKOŁA W ZASIĘGU RĘKI

Zespół Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica

w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła posiada Certyfikat Jakości „Szkoła przedsiębiorczości”
i Certyfikat „Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

 

Adres:

ul. Łęczycka 1,

95-070 Aleksandrów Łódzki

www.alestaszic.edu.pl

e-mail: sekretariat@alestaszic.edu.pl

www.facebook.com/alestaszic

tel. 42 712 11 56

fax 42 712 12 40

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKUJESZ W TRAKCIE TRWANIA NAUKI

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

 

Realizacja projektów unijnych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w Anglii oraz stażów pracy w firmach komputerowych.

U nas znajdziecie nowoczesną bazę dydaktyczną.

Prowadzimy zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach: informatycznych, multimedialnych, handlowej, ekonomicznej, turystyczno – geograficznej, mechanicznej oraz plastyczno – technicznej

Posiadamy nową, wielofunkcyjną salę sportową.

Jesteśmy szkołą dla każdego, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości i kwalifikacje w danym zawodzie.
Oferujemy nowoczesne, aktywizujące i efektywne metody kształcenia.

Kształcimy w zakresie języków obcych i współczesnych technologii informacyjnych.

Zapewniamy szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe, turystyczne, wyjazdy do kina i teatru oraz rejsy żeglarskie.

Prowadzimy działalność charytatywną poprzez szkolne koło wolontariuszy „Pomocna dłoń”.

(jedni z najlepszych wolontariuszy w Polsce i najlepszy wolontariusz w Polsce)

NASZA SZKOŁA:

– zapewnia zdobycie kwalifikacji w zawodach uczniom i słuchaczom,

– oferuje kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy,

– zapewnia fachową kadrę pedagogiczną gwarantującą wysoki poziom nauczania,

– zapewnia różnorodność zajęć sportowych w nowoczesnej sali sportowej oraz siłowni,

– zapewnia realizację praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni zajęć praktycznych
oraz u pracodawców,

– zapewnia realizację praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych,

– zapewnia zdawanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ośrodku egzaminacyjnym znajdującym się w szkole.

 

UCZESTNICZYMY W OLIMPIADACH, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH

 

– OLIMPIADA EKONOMICZNA

– OLIMPIADA WIEDZY O REGIONIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

– MIĘDZYNARODOWY KONKURS ZARZĄDZANIE FIRMĄ „MESE”

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS BANKI W AKCJI

– KANGUR i ALFIK MATEMATYCZNY

– „BÓBR” – INFORMATYCZNY

– TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

– SZKOLNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE TURNIEJE SPORTOWE

– POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

– WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

– KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OXFORD PLUS

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 

– FUNDACJĄ MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ BATOREGO

– POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ, UNWERSYTETEM ŁÓDZKIM i INNYMI UCZLNIAMI WYŻSZYMI

– ŁÓDZKIM KLUBEM BIZNESU

– POLSKIM TOWARZYSTWEM EKONOMICZNYM

– FIRMĄ KOSMETYCZNĄ PROCTER & GAMBLE,

– FIRMĄ TELEINFORMATYCZNĄ ERICSSON

– MIĘDZYNARODOWYM KONCERNEM ABB W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH

– FIRMĄ ROSSMANN W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH

– 60 PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI W RAMACH ORGANIZACJI PRAKTYK

ZAWODOWYCH

 

REALIZUJEMY PROJEKTY:.

 • Praktyka czyni mistrza”. Praktyka zawodowa dla uczniów w zawodach: ekonomista, informatyk, organizacja reklamy, handlowiec, mechanik organizowana bezpłatnie w Londynie. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

 • Staż zawodowy – zostań prawdziwym fachowcem na rynku pracy”. Miesięczny staż pracy
  z wynagrodzeniem. Kurs programowania strukturalnego i obiektowego wysokiego poziomu – bezpłatnie w tym dostęp do platformy e – learningowej. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

 

Dużym atutem naszej szkoły jest dobra dostępność komunikacyjna i lokalizacja szkoły.
Jest to na pewno oszczędność czasu i pieniędzy dla uczniów.

Miła atmosfera i bezpieczeństwo stwarzają warunki do podmiotowego postrzegania ucznia, indywidualizacji i aktywizacji w nauczaniu oraz ciepłego i serdecznego stosunku do ucznia nie tylko wychowawców klas, lecz również wszystkich uczących w naszej szkole nauczycieli.

Nasza szkoła spełnia jedną z najważniejszych funkcji edukacyjnych w środowisku lokalnym. Poprzez kształcenie w zawodach ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej, naukowej, akademickiej. Opinie absolwentów o szkole wskazują na bardzo dobre nauczanie i opanowanie umiejętności znalezienia się na ryku pracy. Dlatego też namawiamy rodziców, aby wspólnie z dziećmi, zapoznali się z naszą ofertą i rozpatrzyli pomysł kontynuowania nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.

 

TECHNIKUM

 

ZAWÓD: TECHNIK PROGRAMISTA

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON

 

Kwalifikacja 1 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kwalifikacja 2 – INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i realizacji projektów informatycznych,

 • analizowania, dokumetowania i opisywania problemów informatycznych,

 • projektowania baz danych,

 • projektowania aplikacji stand alone,

 • projektowania oplikacji web,

 • projektowania aplikacji moblinych,

 • projektowania w językach/framework'ach: html, css, javascript, jquery,

 • programowania w językach: c++, c#, php, sql.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka ZDAWALNOŚĆ egzaminów
w kwalifikacjach zawodowych
. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie technik komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowegoAbsolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze płatną i atrakcyjną pracę.

 

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

kwalifikacja 1 – HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

kwalifikacja 2 – HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstruowania programów imprez turystycznych,

 • stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych obowiązujących
  w turystyce,

 • przygotowania do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,

 • przygotowania i organizacji imprez turystycznych,

 • posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,

 • języków obcych zawodowych niezbędnych do wykonywania przyszłego

zawodu.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni turystyczno – geograficznej spełniającej kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w biurach turystycznych i innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. Zwiększona ilość godzin nauki języków obcych. Praktyki zawodowe w hotelach, biurach turystycznych, centrach informacji turystycznej odbywają się w klasie, II i III. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zwiedzanie świata, a do tego zarabianie pieniędzy to niezła perspektywa na przyszłość.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

kwalifikacja 1 – EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

kwalifikacja 2 – EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo – księgowych,

 • obsługiwania urządzeń biurowych,

 • identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej i globalnej,

 • stosowanych w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów oraz narzędzi finansowych
  i rachunkowych,

 • komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni ekonomicznej spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie finansowo – księgowych programów komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwenci w tym zawodzie podejmują dobrze płatną pracę i awansują na wyższe stanowiska.

 

ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ABB I PROCTER & GAMBLE

kwalifikacja 1 – MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

kwalifikacja 2 – MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

 • instalowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,

 • prowadzenia małych zakładów mechanicznych oraz organizacji pracy,

 • tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną i eksploatacyjną
  z wykorzystaniem programu AutoCad,

 • sprawnego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym,

 • zdobycia mobilności zawodowej pozwalającej na dostosowaniu się do zmiennych warunków rynku pracy,

 • efektywnego prowadzenia zakładu mechanicznego.

 

Zwracamy szczególną uwagę na kształcenie w dziedzinie nadzoru nad organizacją produkcji
a w czasie praktyk zawodowych zdobywanie umiejętności obsługi urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zapewniamy praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych branży mechanicznej.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON

 

kwalifikacja 1 – INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

kwalifikacja 2 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i serwisowania komputera,

 • przygotowywania oprogramowania dla platformy Windows,

 • wykorzystywania pakietów softwerowych w zarządzaniu,

 • przygotowania do administrowania systemami operacyjnymi Windows, Linux, Windows Server,

 • budowy i projektowania sieci komputerowych, stron i portali internetowych,

 • tworzenia i obróbki grafiki komputerowej oraz animacji (FLASH),

 • projektowania stron WWW w oparciu o języki skryptowe po stronie serwera (PHP).

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka ZDAWALNOŚCI egzaminów
w kwalifikacjach zawodowych
. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych
i wykorzystywanie technik komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki.
Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowego. Absolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze płatną i atrakcyjną pracę.

 


ZAWÓD: TECHNIK REKLAMY

kwalifikacja 1 – PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

kwalifikacja 2 – PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

 • projektowania i wykonywania środków reklamowych,

 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej,

 • organizowania i sprzedaży produktów i usług reklamowych,

 • opracowywania ofert handlowych zgodnie z oczekiwaniami klienta,

 • badań związanych ze skutecznością reklamy.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w pracowni multimedialnej, plastyczno – technicznej i handlowej wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia, spełniające kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się reklamą, w firmach i urzędach prowadzących promocję i reklamę. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Bez skutecznej i profesjonalnie przygotowanej reklamy nie ma rozwoju rynku i gospodarki.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK (NOWOŚĆ)

kwalifikacja 1 – SPL.01. Obsługa magazynów

kwalifikacja 2 – SPL.04. Organizacja transportu

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizacji procesów magazynowych,

 • planowania i organizacji procesów spedycyjnych,

 • dokumentowania realizacji procesów transportowo spedycyjnych,

 • stosowania przepisów prawa dotyczących przepisów celnych,

 • sporządzania dokumentów dotyczących przepływu w procesie produkcji języku polskim
  i w językach obcych,

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. . Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem, spedycją, przepływem towarów przy wykorzystywaniu najnowszych, użytkowych programów komputerowych tej branży. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwenci kierunku logistycznego to osoby zatrudniane w największych centrach logistycznych Polski znajdujących się w Łodzi i okolicach.

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

3 letnia szkoła , w której zajęcia praktyczne
odbywają się u pracodawców

 

ZAWÓD: ELETROMECHANIK – klasa powstaje z inicjatywy i potrzeb firmy ABB

ZAWÓD: SPRZEDAWCA – klasa powstaje w wyniku potrzeb na rynku usług i handlu

 

W szkole branżowej I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

II stopień branżowej szkoły 2-letniej będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

 

ZAPRASZAMY