↑ Powrót do Dla ucznia

Oferta edukacyjna 2017/2018

            NOWOCZESNA  SZKOŁA  W  ZASIĘGU  RĘKI

Zespół Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica

w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła posiada Certyfikat Jakości „Szkoła przedsiębiorczości”

i Certyfikat „Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego”

 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKUJESZ  W TRAKCIE TRWANIA NAUKI  WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

 

Realizacja projektów unijnych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w Anglii oraz stażów pracy w firmach komputerowych.

U nas znajdziecie nowoczesną bazę dydaktyczną.

Prowadzimy zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach: informatycznych, multimedialnych, handlowej, ekonomicznej, turystyczno – geograficznej, mechanicznej oraz plastyczno – technicznej

Posiadamy nową, wielofunkcyjną salę sportową.

Jesteśmy szkołą dla każdego, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości i kwalifikacje w danym zawodzie.
Oferujemy nowoczesne, aktywizujące i efektywne metody kształcenia.

Kształcimy w zakresie języków obcych i współczesnych technologii informacyjnych.

Zapewniamy szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe, turystyczne, wyjazdy do kina i teatru oraz rejsy żeglarskie.

Prowadzimy działalność charytatywną poprzez szkolne koło wolontariuszy „Pomocna dłoń”.

(jedni z najlepszych wolontariuszy w Polsce i najlepszy wolontariusz w Polsce)

NASZA SZKOŁA:

– zapewnia zdobycie kwalifikacji w zawodach uczniom i słuchaczom,

– oferuje kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy,

– zapewnia fachową kadrę pedagogiczną gwarantującą wysoki poziom nauczania,

– zapewnia różnorodność zajęć sportowych w nowoczesnej sali sportowej oraz siłowni,

– zapewnia realizację praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni zajęć praktycznych
  oraz u pracodawców,

– zapewnia realizację praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych,

– zapewnia zdawanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ośrodku      egzaminacyjnym znajdującym się w szkole.

 

UCZESTNICZYMY W OLIMPIADACH, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH

 

– OLIMPIADA EKONOMICZNA

– OLIMPIADA WIEDZY O REGIONIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

– MIĘDZYNARODOWY KONKURS ZARZĄDZANIE FIRMĄ  „MESE”

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS BANKI W AKCJI

– KANGUR i ALFIK MATEMATYCZNY

– „BÓBR” – INFORMATYCZNY

– TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

– SZKOLNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE TURNIEJE SPORTOWE

– POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

– WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

– KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OXFORD PLUS

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 

– FUNDACJĄ MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ BATOREGO

– POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ, UNWERSYTETEM ŁÓDZKIM i INNYMI UCZLNIAMI WYŻSZYMI

– ŁÓDZKIM KLUBEM BIZNESU

– POLSKIM TOWARZYSTWEM EKONOMICZNYM

– FIRMĄ KOSMETYCZNĄ PROCTER & GAMBLE,

– FIRMĄ TELEINFORMATYCZNĄ ERICSSON

– MIĘDZYNARODOWYM KONCERNEM ABB W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH

– 60 PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI W RAMACH ORGANIZACJI PRAKTYK

  ZAWODOWYCH

 

REALIZUJEMY PROJEKTY:

 • „Żyj w zgodzie z naturą”- projekt ekologiczny realizowany przez wszystkich uczniów szkoły za darmo – wycieczki ekologiczne, warsztaty: zdrowe żywienie – jak kupować odpowiednie.
 • „Praktyka czyni mistrza”. Praktyka zawodowa dla uczniów w zawodach: ekonomista, informatyk, organizacja reklamy, handlowiec, mechanik organizowana bezpłatnie w Londynie. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 • „Staż zawodowy – zostań prawdziwym fachowcem na rynku pracy”. Miesięczny staż pracy
   z wynagrodzeniem. Kurs programowania strukturalnego i obiektowego wysokiego poziomu – bezpłatnie w tym dostęp do platformy e – learningowej. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

 

 

TECHNIKUM

ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

kwalifikacja 1 – TG. 14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kwalifikacja 2 – TG. 15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  w zakresie:

 • konstruowania programów imprez turystycznych,
 • stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych obowiązujących
  w turystyce,
 • przygotowania do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,
 •  przygotowania i organizacji imprez turystycznych,
 • posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,
 • języków obcych zawodowych  niezbędnych do wykonywania przyszłego

      zawodu.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni turystyczno – geograficznej spełniającej kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w biurach turystycznych i innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. Zwiększona ilość godzin nauki języków obcych. Praktyki zawodowe w hotelach, biurach turystycznych, centrach informacji turystycznej odbywają się w klasie I, II i  III. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zwiedzanie świata, a do tego zarabianie pieniędzy to niezła perspektywa na przyszłość.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

kwalifikacja 1 – AU. 35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kwalifikacja 2 – AU. 36 – Prowadzenie rachunkowości

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo – księgowych,
 • obsługiwania urządzeń biurowych,
 • identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej i globalnej,
 • stosowanych w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów oraz narzędzi finansowych
  i rachunkowych,
 • komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni ekonomicznej spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie finansowo – księgowych programów komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki.  Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

 Absolwenci w tym zawodzie  podejmują dobrze płatną pracę i awansują na wyższe stanowiska.

 

ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ABB  I  PROCTER & GAMBLE

kwalifikacja 1 – MG. 17 –  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

kwalifikacja 2 – MG. 44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych wprowadzanych
  do eksploatacji,
 • prowadzenia małych zakładów mechanicznych oraz organizacji pracy,
 • tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną i eksploatacyjną
  z wykorzystaniem programu AutoCad,
 • sprawnego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym,
 • zdobycia mobilności zawodowej pozwalającej na dostosowaniu się do zmiennych warunków rynku pracy,
 • efektywnego prowadzenia zakładu mechanicznego.

 

Zwracamy szczególną uwagę na kształcenie w dziedzinie nadzoru nad organizacją produkcji
a w czasie praktyk zawodowych zdobywanie umiejętności obsługi urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki.  Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zapewniamy praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych branży mechanicznej.

 

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON

 

kwalifikacja 1 – EE. 8 –  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

kwalifikacja 2 – EE. 9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami                                        danych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i serwisowania komputera,
 • przygotowywania oprogramowania dla platformy Windows,
 • wykorzystywania pakietów softwerowych w zarządzaniu,
 • przygotowania do administrowania systemami operacyjnymi Windows, Linux, Windows Server,
 • budowy i projektowania sieci komputerowych, stron i portali internetowych,
 • tworzenia i obróbki grafiki komputerowej oraz animacji (FLASH),
 • projektowania stron WWW w oparciu o języki skryptowe po stronie serwera (PHP).

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka  ZDAWALNOŚCI egzaminów
w kwalifikacjach zawodowych. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych
i wykorzystywanie technik komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się
w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki.
Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowego

Absolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze płatną i atrakcyjną pracę.

 


ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLANY 

kwalifikacja 1 – AU. 29 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

kwalifikacja 2 – AU. 30 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

 • projektowania i wykonywania środków reklamowych,
 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • organizowania i sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • opracowywania ofert handlowych zgodnie z oczekiwaniami klienta,
 • badań związanych ze skutecznością reklamy.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w pracowni multimedialnej, plastyczno – technicznej i handlowej  wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia, spełniające kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się reklamą, w firmach i urzędach prowadzących promocję i reklamę. Zagraniczne praktyki.   Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Bez skutecznej i profesjonalnie przygotowanej reklamy nie ma rozwoju rynku i gospodarki.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

Jedna z ostatnich możliwości zdobycia średniego wykształcenia w szkole publicznej

 • szkoła bezpłatna,
 • zajęcia odbywają się w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach popołudniowych,
 • nauka języka angielskiego,
 • kształcenie w nowoczesnych pracowniach komputerowych.

 

ZAPRASZAMY

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny Zaczytany Staszic”

Uczestnicy konkursu mogą „zapolować” na interesującą scenę czytania książki i uwiecznić ją w postaci zdjęcia.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać jedno zdjęcie w formacie 15/21 wraz z odpowiednim opisem (tytuł zdjęcia, data oraz imię i nazwisko fotografa) wraz z nagranym zdjęciem na płycie CD i dostarczyć do nauczyciela bibliotekarza do 10 grudnia 2017 roku.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszam do udziału w konkursie

 

Agnieszka Wolińska-Matczak