Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

 

Wstęp.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu..

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.


 

Zawartość Deklaracji Dostępności

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji i aktualizacji itp.

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.alestaszic.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-26.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-26 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Następnie umieszcza się informację o możliwych do użycia skrótach klawiaturowych, na przykład „Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”. W tym miejscu umieszcza się także informacje o ewentualnych, dodatkowo zdefiniowanych, specjalnych skrótach klawiaturowych, na przykład „Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’”.


 

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/


 

Aspekty techniczne

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony

 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie

 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana

 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone

 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści

 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie

 • Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowane i opisane

 • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)

 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane

 • Kontrast – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.

 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-

 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.


 

Aspekty informacyjne

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.


 

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

 • Czytelność – redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

 • Elementy graficzne – zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

 • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.

 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane


 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami parkingowymi oraz podjazdem
 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły 2 piętrowy, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze, w szkole dostępny jest schodołaz.
 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejścia bezprogowe, pochylnie.
 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.
 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Brak tłumacza języka migowego