↑ Powrót do Szkoła

Rekrutacja

W ŻADNYM Z ZAWODÓW NIE MA PROGÓW PUNKTOWYCH!

UWAGA!!! ABSOLWENCI TECHNIKUM, KTÓRZY UZYSKAJĄ DYPLOM TECHNIKA W ZAWODZIE,

NIE MUSZĄ PRZYSTĘPOWAĆ DO DODATKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM.

#kalendarium #zawody #przedmioty rozszerzone #przedmioty punktowane

#zapisz się do nas #dobre RADY

 

KALENDARIUM
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

od 22 kwietnia 2024 r.

do 21 maja 2024 r.

do godz. 12:00

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 lipca 2024 r.

do 8 lipca 2024 r.

Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 3 lipca 2024 r.

do 9 lipca 2023 r.,

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 lipca 2024 r.

do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 kwietnia 2024 r.

do 16 lipca 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 15 lipca 2024 r.,

godz. 12:00

do 18 lipca 2023 r.,

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 lipca 2024 r.

do godz. 12:00

 

 

Zawody
Zawód Kwalifikacje

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIK REKLAMY

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

TECHNIK LOGISTYK

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK MECHANIK

MEC.03 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

– język angielski 

– geografia

– matematyka

 

Przedmioty punktowane:

– język polski

– matematyka

– wybrany przedmiot (system wybiera przedmiot, z którego masz najwyższą ocenę) spośród:

– język obcy

– informatyka

– biologia

– geografia

– fizyka

– chemia

– historia

– edukacja dla bezpieczeństwa

– wiedza o społeczeństwie

 

Zapisz się

Zapisz się do szkoły:

 

lodzkie.edu.com.pl

 

 

 

 

 

Dobre RADY:)

– Jeśli masz problemy z zalogowaniem przyjdź/zadzwoń (42 712 11 56) – POMOŻEMY:)

– Dobrze jest przyjść do nas przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego po skierowanie na badania i wykonać te badania wcześniej – UNIKNIESZ KOLEJEK:)

– "Wejdź" na stronę alestaszic.edu.pl – znajdziesz szczegółowe informacje.

– Polub profil https://www.facebook.com/alestaszic – będziesz na bieżąco.