↑ Powrót do Szkoła

Rekrutacja

W ŻADNYM Z ZAWODÓW NIE MA PROGÓW PUNKTOWYCH!

DRZWI OTWARTE 25.03.2020 R.

#kalendarium #zawody #przedmioty rozszerzone #przedmioty punktowane

#zapisz się do nas #dobre RADY

 

KALENDARIUM
11.05.2020 r.
23.06.2020 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. Wniosek składasz tylko w szkole pierwszego wyboru.

11.05.2020 r.
14.07.2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

19.06.2020 r.

22.06.2020 r.

Możliwość dokononania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji. Wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku.

26.06.2020 r.

30.06.2020 r.

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
13.07.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
   

 

13.07.2020 r.

20.07.2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kanydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej naukli zawodu.

 

21.07.2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych.

od

22.07.2019 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca.

 

Zawody
Zawód Kwalifikacje

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIK REKLAMY

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

TECHNIK LOGISTYK

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

TECHNIK ORGANIZACJI

TURYSTYKI

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

TECHNIK EKONOMISTA

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK MECHANIK

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

– język angielski 

– geografia

– wiedza o społeczeństwie

– informatyka

– matematyka

 

Przedmioty punktowane:

– język polski

– matematyka

– wybrany przedmiot (system wybiera przedmiot, z którego masz najwyższą ocenę) spośród:

– język obcy

– informatyka

– biologia

– geografia

– fizyka

– chemia

– historia

– edukacja dla bezpieczeństwa

– wiedza o społeczeństwie

 

Zapisz się

Zapisz się do szkoły:

 

Dobre RADY:)

– Jeśli masz problemy z zalogowaniem przyjdź/zadzwoń (42 712 11 56) – POMOŻEMY:)

– Dobrze jest przyjść do nas przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego po skierowanie na badania i wykonać te badania wcześniej – UNIKNIESZ KOLEJEK:)

– Weź udział w DRZWIACH OTWARTYCH – poznasz lepiej szkołę.

 

 

 

 

 

DRZWI OTWARTE

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

25 MARCA 2020 R.

 

 

 

OD GODZ. 14.00

OK