↑ Powrót do Szkoła

Rekrutacja

W ŻADNYM Z ZAWODÓW NIE MA PROGÓW PUNKTOWYCH!

UWAGA!!! ABSOLWENCI TECHNIKUM, KTÓRZY UZYSKAJĄ DYPLOM TECHNIKA W ZAWODZIE,

NIE MUSZĄ PRZYSTĘPOWAĆ DO DODATKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM.

#kalendarium #zawody #przedmioty rozszerzone #przedmioty punktowane

#zapisz się do nas #dobre RADY

 

KALENDARIUM
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

od 24 kwietnia 2023 r.

do 23 maja 2023 r.

do godz. 12:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany.

do 31 maja 2023 r.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 6 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.,

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 12 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 lipca 2023 r.

do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 kwietnia 2023 r.

do 17 lipca 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 14 lipca 2023 r.,

godz. 12:00

do 20 lipca 2023 r.,

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 lipca 2023 r.

do godz. 12:00

 

 

Zawody
Zawód Kwalifikacje

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIK REKLAMY

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

TECHNIK LOGISTYK

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

TECHNIK ORGAZNIZACJI TURYSTYKI

TG.14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

TECHNIK SPEDYTOR

SPL.05 – Organizacja transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

– język angielski 

– geografia

– matematyka

 

Przedmioty punktowane:

– język polski

– matematyka

– wybrany przedmiot (system wybiera przedmiot, z którego masz najwyższą ocenę) spośród:

– język obcy

– informatyka

– biologia

– geografia

– fizyka

– chemia

– historia

– edukacja dla bezpieczeństwa

– wiedza o społeczeństwie

 

Zapisz się

Zapisz się do szkoły:

lodzkie.edu.com.pl

 

 

 

 

Dobre RADY:)

– Jeśli masz problemy z zalogowaniem przyjdź/zadzwoń (42 712 11 56) – POMOŻEMY:)

– Dobrze jest przyjść do nas przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego po skierowanie na badania i wykonać te badania wcześniej – UNIKNIESZ KOLEJEK:)

– "Wejdź" na stronę alestaszic.edu.pl – znajdziesz szczegółowe informacje.

– Polub profil https://www.facebook.com/alestaszic – będziesz na bieżąco.