↑ Powrót do Szkoła

Rekrutacja

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przedstawia zasady przyjęć uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim na rok szkolny 2018/2019 na podstawie zarządzenia Nr 1/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 

 

 1. O przyjęcie do pierwszej klasy technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 2. Terminy obowiązujące przy przyjmowaniu młodzieży do klas pierwszych:

   • od 21 maja do 20 czerwca 2018 roku do godz. 1200 rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym oraz wybór preferencji i złożenie wniosku o przyjęcie tylko do szkoły pierwszego wyboru (osoby spoza systemu rejestrują się w szkole pierwszego wyboru będącej w systemie elektronicznym)

   • od 22 czerwca do 26 czerwca do godz. 1200uzupełnienie wniosku (zaświadczenia o wynikach egzaminu i kopię świadectwa)w przypadku naboru elektronicznego tylko w szkole pierwszego wyboru

   • 12 lipca do godz. 1200- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

   • do 13 lipca dostarczenie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych

   • 12 lipca do 19 lipca do godz. 1200 do 9 lipca do godz. 1200– ponadgimnazjalnej przez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum, 2 zdjęcia, karty zdrowia i szczepień

   • 20 lipca do godz. 1200 – ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do Technikum

   • od 20 lipca do 21 sierpnia 2018 roku – rekrutacja uzupełniająca

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora

Oświaty laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN, przyjmowani są do wybranej przez siebie

szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

 1. Kandydaci, zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w punkcie 3) nie biorą udziału w naborze i mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania kandydata – po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpić przed terminem egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 10 lipca 2018 r.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stpnia powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie skierowania otrzymanego w szkole, którą wybierają.

 3. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować
  na liście preferencji obok siebie.

 4. Deklaracja wyboru (wraz ze wszystkimi dokonanymi w niej zmianami) powinna być złożona w macierzystym gimnazjum (jeśli jest ono objęte systemem naboru) albo w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji w formie pisemnej oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 5. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 punktów.

 6. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów oraz za inne osiągnięcia szkolne kandydatów wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi – 100 punktów.

 7. Punkty za oceny do wszystkich klas przyznawane z czterech przedmiotów: języka polskiego, oraz z trzech najlepszych ocen spośród języka obcego nowożytnego, informatyki, matematyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, historii i edukacji dla bezpieczeństwa.

 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego

 • historii i wiedzy o społeczeństwie

 • matematyki

 • przedmiotów przyrodniczych

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

 • celujący – 18 punktów

 • bardzo dobry – 17 punktów

 • dobry – 14 punktów

 • dostateczny – 8 punktów

 • dopuszczający – 2 punkty

 

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

 2. Przeliczanie na punkty z udziałów w konkursach i innej działalności w gimnazjum:

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim,

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

15. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

16. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

17. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów.

18. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia (o przyjęciu danego kandydata decyduje liczba punktów a nie pozycja oddziału na liście preferencji)

19. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. wielodzietność rodziny kandydata

 2. niepełnosprawność kandydata

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. objecie kandydata pieczą zastępczą

20. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryterium w porządku hierarchicznym:

 • średnia ocen ze wszystkich ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 • ocena zachowania

21. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej.

22. O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranego typu szkoły istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innego typu szkoły bez ponownego przeliczania punktów.