Praktyki w Irlandii i Portugalii

plakat_irl_port2_popr_scalone

Informacje ogólne:

 

Projekt "Praktyki w Irlandii i Portugalii" adresowany jest do nauczycieli i uczniów technikum przy ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim. Termin jego realizacji przewidziany jest na okres 24 miesięcy, rozpoczynając od 1 października 2020 r. Uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych,

a nauczyciele w tygodniowych praktykach zawodowych organizowanych w firmach i instytucjach w Dublinie (Irlandia) i Bradze (Portugalia). Projekt będzie realizowany we współpracy z ADC College Dublin oraz EduPlus z siedzibą w Adaufe.

 Planowane terminy wyjazdu na praktyki to lato

i jesień 2021 oraz wiosna i lato 2022.

W projekcie weźmie udział 69 uczniów technikum w zawodzie: technik informatyk, programista, logistyk, ekonomista, mechanik, technik organizacji reklamy i obsługi ruchu turystycznego oraz 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cel główny projektu:

– podniesienie jakości pracy szkoły i wzrost jej prestiżu w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie poprzez zdobywanie doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy,

– poszerzenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych uczestników,

– rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim,

– podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego zawodowego,

– zwiększenie zrozumienia międzykulturowego (kształtowanie postawy otwartej, mobilnej, tolerancyjnej, eliminowanie stereotypowego myślenia),

– rozwój umiejętności interpersonalno – społecznych (umiejętność pracy w grupie, umiejętność zaadaptowania się do nowych warunków),

– poznanie wymagań europejskiego pracodawcy,

– rozwój pożądanych przez pracodawcę cech osobowych (m. in. punktualność, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań),

– poznanie nowych narzędzi i metod nauczania,

– zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

Aby zrealizować cele projektu podjęte zostaną działania:

– określenie priorytetowych umiejętności, które uczniowie powinni zdobyć w czasie praktyk,

– przeprowadzenie testów kompetencyjnych określających poziom znajomości j. angielskiego uczniów,

– przeprowadzenie zajęć językowych i kulturowych,

– zapoznanie uczestników z certyfikatem Europass Mobility i Paszport Językowy,

– spotkania organizacyjne z uczestnikami,

– mobilności w Dublinie i Bradze,

– przygotowanie sprawozdania z udziału w praktykach zagranicznych,

– przekazanie informacji o zrealizowanym projekcie w lokalnej telewizji, Internecie, na stronie internetowej szkoły,

– podzielenie się doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektu z nauczycielami ZSZ oraz innych szkół z regionu, Polski i Europy.

Działania podejmowane będą wraz z partnerami projektu na 4-5 miesięcy przed rozpoczęciem mobilności.

Miejsce praktyk zostanie indywidualnie dobrane przez ADC i EduPlus do potrzeb każdego uczestnika na podstawie wyniku testu językowego, CV uczestnika oraz programu praktyk.

W Dublinie uczestnicy będą zakwaterowani u rodzin irlandzkich, co przyczyni się do rozwoju ich kompetencji interpersonalnych, językowych oraz pozwoli lepiej poznać kulturę i zwyczaje panujące w Irlandii. Poszukując rodzin goszczących ADC uwzględni odległość między miejscem zamieszkania i miejscem odbywania praktyk. Uczniowie odbywający praktyki w Bradze wraz

z opiekunkami będą zakwaterowani w hostelu należącym do firmy EduPlus lub w jednym

ze współpracujących z firmą EduPlus hotelach oraz będą mieli zapewnione całodzienne wyżywienie. Zajęcia kulturowe przeprowadzone przez nauczycieli w szkole przed rozpoczęciem mobilności będą uzupełnione o zajęcia adaptacyjne zorganizowane przez ADC w Dublinie

i EduPlus w Bradze.

Aby monitorować jakość realizowanych zadań podczas praktyk opiekunowie/nauczyciele będą

w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną część projektu po stronie firm zapewniających miejsce praktyk, a uczniowie będą systematycznie prowadzić dzienniczki praktyk online i przesyłać je do koordynatorek. Wsparcie merytoryczne dla uczniów przed rozpoczęciem

i w trakcie trwania mobilności zapewniać będą przedstawiciele ADC, EduPlus oraz opiekunowie/nauczyciele.

Udział ZSZ w projekcie będzie miał wpływ na promocję szkolnictwa zawodowego i podniesienie jakości pracy szkoły.

Przyszli absolwenci otrzymają bardzo dobre wykształcenie ogólne i nabędą szereg umiejętności potrzebnych im do wejścia na rynek pracy jako przedsiębiorczy obywatele Europy. Szkoła poprzez zrealizowanie projektu będzie kreowała dobre wzorce i przenosiła dobre przykłady zagranicznych praktyk na rynek lokalny. Kluczowi pracownicy zaangażowani w projekt nabędą wiedzę

i umiejętności potrzebne do wprowadzenia zmian w programach praktyk i nauczania

przedmiotów zawodowych zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami. Ponadto pracownicy zdobędą doświadczenie niezbędne w tworzeniu i realizowaniu przyszłych projektów w ramach programów unijnych.