«

»

Gru 18

ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

III edycja”

realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Nabór trwa od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.

     Projekt skierowany jest do uczniów, którzy: 

·         w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;

·         są uczniami co najmniej II klasy lub klasy odpowiadającej programowo II klasie szkoły ponadpodstawowej w szkołach artystycznych wymienionych w § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych;

·         uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;

·         nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:

– w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem –
stypendia dla najzdolniejszych”,

– w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem –
stypendia dla najzdolniejszych na BIS”;

  • nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

 Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej

 https://zawodowcy.lodzkie.pl/

 Znajdą tam Państwo m.in. Regulamin projektu, dedykowaną aplikację przez, którą można składać wniosek, najczęściej zadawane pytania oraz instrukcję wypełniania wniosku.

Uczniowie przesyłają informację wychowawcom o średniej nie niższej od 4.5 do 19 grudnia.

Wychowawcy przesyłają listy uczniów spełniających warunki do aplikowania do 21 grudnia w celu ustalenia opiekunów.

zawodowcy_edycja-iii_2020_facebook-1-post

 

 

 

 

 

Świadectwa dojrzałości

 

można odebrać w sekretariacie szkoły

 

od 5 lipca od godziny 12.00

 

 

Osoby uprawnione do zdawania egzaminu maturalnego

 

w terminie poprawkowym

 

muszą niezwłocznie złożyć odpowiednie deklaracje.

 

Deklaracje będą wydawane w sekretariacie szkoły.

Ok